kontakt@dejanlucka.com

Međunarodni dan slobode medija

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Međunarodni dan slobode medija

Da li novinar ima pravo da objavi nezakonito sačinjen snimak

Članak koji sam napisao za Banjalučki centar za ljudska prava

Članak je dostupan na sljedećem linku: Međunarodni dan slobode medija


Međunarodni dan slobode medija, Dan slobode medija ili Svjetski dan slobode štampe obilježava se 3. maja svake godine. Odluka o obilježavanju Međunarodnog dana slobode medija donijeta je na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1993. godine u cilju podizanja svijesti o značaju slobode štampe. Takođe, ovaj dan je ustanovljen i da bi se ukazalo vladama svih država na svijetu da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja.

Dan slobode medija – pravni okvir

Ovo pravo je zagarantovano u mnogim pravnim dokumentima u okviru zakonodavstava većine država na svijetu, ali je na međunarodnom nivou možda i najznačajnije njegovo propisivanje u članu 19. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u kome se kaže:

Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; ovo pravo uključuje slobodu da posjeduje mišljenje bez tuđeg uplitanja i da traži, prima i šalje informacije i ideje posredstvom bilo kojeg medija i bez obzira na granice.

Takođe, ono što je značajnije za pravnu primjenjivost u našoj državi i za samu slobodu izražavanja u Bosni i Hercegovini, ovo pravo je propisano i članom 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i kao takvo je direktno i prioritetno primjenjivo u okviru pravnog sistema Bosne i Hercegovine. Ovaj član glasi:

1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu posjedovanja sopstvenog mišljenja, primanja i saopštavanja informacija i ideja bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice. Ovaj član ne spriječava države da zahtijevaju dozvole za rad televizijskih, radio i bioskopskih preduzeća.

2. Pošto korišćenje ovih sloboda povlači za sobom dužnosti i odgovornosti, ono se može podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograničenjima ili kaznama propisanim zakonom i neophodnim u demokratskom društvu u interesu nacionalne bezbijednosti, teritorijalnog integriteta ili javne bezbijednosti, radi spriječavanja nereda ili kriminala, zaštite zdravlja ili morala, zaštite ugleda ili prava drugih, spriječavanja otkrivanja obavještenja dobijenih u povjerenju, ili radi očuvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.

Zaštita prava na slobodu izražavanja nalazi se u osnovi demokratije. Sloboda izražavanja doprinosi raspravama o pitanjima od javnog značaja i podstiče sveukupni razvoj svakog pojedinca. Nasuprot tome, proizvoljne zabrane prava na slobodu izražavanja karakterišu totalitarne režime u kojima se politička opozicija ne toleriše, a individualno izražavanje smatra opasnim po društveno jedinstvo. Pravo na slobodu izražavanja je usko povezano sa pravom na slobodu misli i savjesti, koje je zaštićeno članom 9, kao i pravima na slobodu okupljanja i udruživanja, zaštićenim članom 11. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Prava zaštićena članom 10. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda obuhvataju pravo da se neko izrazi o određenom pitanju, da prima informacije i da ima sopstveno slobodno i neokovano mišljenje. Pretpostavka za to je društvo koje dozvoljava slobodan protok informacija kroz medije (štampu, televiziju, radio, knjige, časopise itd). Evropski sud za ljudska prava je kroz brojne odluke u vezi sa članom 10. pokazao da društvo može biti istinski demokratsko, samo ukoliko se u njemu štiti pravo na slobodu izražavanja. Tako je u predmetu Handyside v The United Kingdom iz 1976. godine, Evropski sud za ljudska prava u stavu 49. utvrdio da pravo na slobodu mišljenja predstavlja jedno od suštinskih temelja demokratskog društva, kao i osnovni uslov za njegov progres i razvoj svakog ljudskog bića. Pravo na slobodu izražavanja je temeljno pravo za funkcionisanje političkih procesa, a sloboda raspravljanja svih pitanja od javnog interesa je ključna za obezbjeđivanje odgovornosti na svim nivoima javnog života. “Bez slobode primanja i razmjenjivanja gledišta, javnost ne može da učestvuje u demokratskom procesu; nije u mogućnosti da donosi odluke na osnovu informacija i time nije u mogućnosti da na djelotvoran način ima koristi od izbora i drugih oblika uticaja na donosioce odluka koji postupaju u ime birača.” Štampani i elektronski mediji imaju priličnu širinu u kritikovanju kako politike tako i političara.

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) svake godine obilježava Međunarodni dan slobode medija održavanjem UNESKO/Giljermo Kano nagrada za slobodu štampe za zaslužne pojedince, organizacije ili institucije koji su dali izuzetan doprinos odbrani i promociji slobode štampe bilo gde u svijetu. Nagrada je nazvana u čast Giljermo Kano Isaza, kolumbijskog novinara koji je ubijen ispred kancelarije njegovog lista El Espektador u Bogoti 17. decembra 1986. nakon članaka koje je Kano napisao, a koji su smetali kolumbijskim narko kartelima. Više o ovoj temi vezano za UNESKO možete saznati na sljedećem linku: World Press Freedom day 2016.

Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i Disktrikt Brčko moraju u budućnosti na mnogo bolji način zaštiti slobodu izražavanja, a pogotovo moraju pokazati da su spremni da novinarima pruže apsolutnu zaštitu u pogledu slobode izražavanja i slobode protoka informacija. Samo na taj način ovo društvo može istinski ići u bolja i naprednija vremena.


Originalan članak