kontakt@dejanlucka.com

Međunarodni dan socijalne pravde

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Međunarodni dan socijalne pravde

Medjunarodni dan socijalne pravde

Izvještaj – Banjalučki centar za ljudska prava

Članak je dostupan na sljedećem linku: Međunarodni dan socijalne pravde


Banjalučki centar za ljudska prava je danas 20. 2. 2016. godine dao podršku prvom obilježavanju Međunarodnog dana socijalne pravde u Bosni i Hercegovini, u organizaciji Fondacije Udružene žene iz Banjaluke. Uličnom akcijom na Trgu Krajine u Banjaluci, pokušalo se ukazati da je potreban rad cjelokupnog društva da bi stanovništvo kroz zapošljavanje, socijalnu zaštitu, socijalni dijalog i zaštitu fundamentalnih prava ostvarilo veću pravdu i bolji položaj ugroženih kategorija u društvu. Zvijezdana Marković, asistentica pravne savjetnice u ovoj fondaciji, koja je najzaslužnija za ovu akciju, je na odličan način pokazala da se uz malo truda, ideje i aktivizma može ukazati na krucijalne probleme našeg društva kao što su socijalna prava i prava potlačenih i marginalizovanih kategorija stanovništva. Bilo nam je zadovoljstvo pružiti podršku Banjalučkog centra za ljudska prava ovakvoj akciji.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 26. novembra 2007. godine proglasila 20. februar Danom socijalne pravde, čije obilježavanje treba da doprinese unapređenju borbe međunarodne zajednice i država protiv siromaštva u cijelom svijetu, promociji prava svakog pojedinca na rad i zaradu, jednakosti polova i ostvarivanju jednakih šansi i socijalne pravde za sve, bez diskriminacije u bilo kom pogledu. Socijalni razvoj mora se temeljiti na pravdi, solidarnosti, aktivnim djelovanjem i jednakosti među svim državama na svijetu i unutar svake od njih, a socijalna pravda, jednakost i pravičnost treba da čine temeljne vrijednosti društvenog života.

Principi socijalne pravde

Socijalna pravda zasniva se na fundamentalnim principima razvoja ljudske civilizacije, kao što su: princip poštenja, princip jednakosti, princip poštovanja različitosti, princip pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života. Članom 6. Ustava Republike Srpske, ustavno uređenje Republike temelji se na socijalnoj pravdi. Samim tim i sama Republika Srpska u okviru svog sistema treba pridonijeti socijalno pravednom društvu u kojem sve osobe uživaju jednaka prava i imaju jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih potencijala i da kroz ravnopravnost sudjeluju u svim aspektima života.


Originalan članak: