kontakt@dejanlucka.com

Podrška Lejli Čolak

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Podrška Lejli Čolak

Podrska Lejli Colak

Inicijator i jedan sam od potpisnika i učesnika u

Inicijativi Banjalučkog centra za ljudska prava: „Podrška Lejli Čolak“


Sarajka Lejla Čolak na svom ličnom Facebook profilu objavila je status kojim je kritikovala nošenje burke i vjerskih obilježija, zalažući se za to da je vjera intimna stvar svakog pojedinca. Zbog takvog svog mišljenja, dobila je prijetnje preko javnih i privatnih komentara i poruka na Facebooku. Prijetnje se kreću od toga da je treba silovati do toga da ju je potrebno „očistiti“. Određene prijetnje su stigle čak i od članova Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Sloboda govora ili pravo na slobodu izražavanja je pravo na posjedovanje i izražavanja vlastitih stajališta i razmišljanja, bez cenzure i straha da će zbog toga nastupiti kazna.

Pravni akti

Bosna i Hercegovina je sekularna država sa demokratskim uređenjem u kojoj je pravo na slobodu govora zaštićeno mnogim pravnim dokumentima. Tako je ovo pravo zaštićeno u Ustavu BiH, Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima.

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska prava i slobode … što uključuje:

h) Slobodu izražavanja.

Ustav Bosne i Hercegovine, [1995, član 2/3]

1. Niko ne može biti uznemiravan zbog svoga mišljenja.

2. Svako ima pravo na slobodu izražavanja; to pravo obuhvata slobodu da traži, dobija i širi informacije i misli svake vrste, bez obzira na granice, bilo usmeno, pismeno, štampom ili u umjetničkoj formi, ili bilo kojim drugim sredstvom po svom izboru.

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, [1966, član 19]

1. Svako ima pravo na slobodu izražavanja. Ovo pravo uključuje slobodu mišljenja i slobodu primanja i prenošenja informacija i ideja, bez miješanja javne vlasti i bez obzira na granice…

Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, [1950, član 10]

Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja; ovo pravo uključuje slobodu da posjeduje mišljenje bez tuđeg uplitanja i da traži, prima i šalje informacije i ideje posredstvom bilo kojeg medija i bez obzira na granice.


Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, [1948, član 18]

Lejla Čolak ima pravo da kaže šta misli

U zemljama u kojima ne postoji sloboda govora, u autokratskim, totalitarnim i religijskim sistemima, ljudi se boje reći ono što misle. U takvim sistemima pojedinci nisu slobodni, jer su okovani konstantnim strahom za svoj život. U takvim državama, pojedinci su napadani i linčovani od strane države ili drugih građana, zbog svog mišljenja. U Hitlerovoj Njemačkoj, Musolinijevoj Italiji, Staljinovom SSSR-u nije postojala sloboda govora. Slobodoumni pojedinci su stavljani na liste za odstrel, a svaki građanin je imao pravo da ih likvidira, jer se država nije miješala u te stvari. Čak, ona ih je podržavala, a u dosta slučajeva država je bila i glavni inicijator i egzekutor napada na integritet pojedinaca. 

Kada nema slobode govora, društvo ne može da napreduje.

Kada nema slobode govora, sva ostala prava i slobode lako iščeznu.

Kada nema slobode govora, vrlo brzo zavlada mrak.

BiH ne smije da postane država koja ne štiti svoje građane. Država ima dužnost da štiti pojedince od bilo kakvog fizičkog ili verbalog nasilja. Takođe, država mora da štiti pravo na slobodu govora svim legitimnim i legalnim sredstvima. Lejla Čolak je državljanka i građanka BiH koja je izrazila svoj stav javno. Zbog svog stava ni Lejla niti bilo ko drugi ne smije da bude napadnut.

Banjalučki centar za ljudska prava izražava punu podršku Lejli Čolak i poziva nadležne organe da reaguju i zaštite Lejlina prava i njen fizički integritet, kao i njenu slobodu na iznošenje vlastitog stajališta, procesuirajući sve one koji su joj slali prijeteće poruke, sve one koji namjeravaju da joj učine bilo šta nažao, kao i da spriječe bilo kakav napad na nju.

Banjalučki centar za ljudska prava


Originalan članak