kontakt@dejanlucka.com

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (2/3)

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

Pregled autorskih prava fotografa_kinja (2/3)

Pregled autorskih prava fotografa

Tekst koju sam napisao za Foto bazu

Tekst je dostupan na sljedećem linku: Pravnik Dejan Lučka: Pregled autorskih prava fotografa_kinja (2/3)


Nije bitno koliko imaš godina, kakvo je tvoje obrazovanje, da li si umjetnik, profesionalni fotograf ili gdje radiš da bi uživao autorskopravnu zaštitu.

Tvoje autorsko pravo će trajati dok god si živ, ali i 70 godina nakon tvoje smrti. Kada istekne ovaj rok, autorsko djelo prestaje imati autorskopravnu zaštitu i može da se slobodno koristi.

Kada je u pitanju autorsko pravo na anonimno djelo i djelo objavljeno pod pseudonimom, ono traje 70 godina od dana zakonitog objavljivanja djela. Međutim, ukoliko pseudonim ne ostavlja nikakvu sumnju u pogledu identiteta autora, ili ako autor za vrijeme ovih 70 godina otkrije svoj identitet, autorsko pravo će trajati dok god je živ, ali i 70 godina nakon njegove smrti.

Ovo znači da se npr. dobar dio fotografija koje su nastale početkom prošlog vijeka mogu slobodno upotrebljavati. Ipak, i za ova djela postoji obaveza da se npr. ime autora označi uz fotografiju.

Koja prava imaš kao autor_ka fotografije?

Autorsko pravo je jedinstveno pravo na autorskom djelu i ti kao autor fotografije imaš:

  • moralna prava autora, koja se odnose na pravo na priznanje tebe kao autora i zaštitu tvog djela;
  • autorska imovinska prava, koja se odnose na ekonomsko iskorišćavanje djela i
  • druga prava autora.

Moralna prava autora_ke

Ova prava imaš isključivo ti kao autor fotografije na osnovu lične veze sa djelom i njih ne možeš prenijeti niti prodati nekome.

Prije svega, imaš pravo na priznanje autorstva. To znači da imaš pravo da od drugih zahtjevaš da te priznaju i prepoznaju kao autora fotografije. Ako bi neko navodio da je on načinio fotografiju koju si ti fotografisao, on krši ovo pravo.

Imaš pravo i da se tvoje ime naznači na fotografiji. To ne mora biti tvoje puno ime ili prezime, nego i pseudonim koji koristiš, ali i neka druga oznaka ili pak to da fotografija bude označena kao anonimno djelo, o čemu odlučuješ isključivo ti.

Imaš i ovlašćenje na objavljivanje djela, odnosno kao autor imaš pravo da zabraniš drugom objavljivanje svog djela. Ovo je radnja koja se dešava samo jednom, onda kada objaviš svoje djelo.

Kao autor, ti si ovlašćen da mijenjaš svoje djelo, kao i da zabraniš drugima da ga mijenjaju kroz npr. aplikacije kao što su Photoshop ili Snapseed i da u njima stave tekst bez tvog dopuštenja ili promijene boje na fotografiji. Svaki autor ima isključivo pravo da se suprotstavi nedostojnom korišćenju njegovog djela, odnosno svakom mijenjanju ili upotrebi djela ako bi takvo mijenjanje ili upotreba vrijeđali njegovu čast i ugled. To bi npr. mogao biti slučaj kada bi se tvoja fotografija koristila za promociju rasne mržnje ili neonacističkih organizacija.

Autorska imovinska prava

Ova prava predstavljaju tvoja ovlašćenja da zabraniš ili dozvoliš iskorišćavanje svog djela. Drugi mogu da iskorišćavaju tvoju fotografiju samo sa tvojom dozvolom, a ti za to možeš da dobiješ naknadu.

Pravo reprodukovanja koje imaš kao autor je u stvari pravo umnožavanja tvog djela. Ti imaš isključivo pravo da reprodukuješ svoju fotografiju sa npr. fotokopiranjem ili umnožavanja drugim postupcima. Dakle, neko ne smije uzeti tvoju fotografiju i ištampati je u svojoj knjizi bez tvog odobrenja.

Imaš i pravo distribuiranja svoje fotografije, odnosno pravo da staviš u promet original ili kopiju svog djela. Drugačije rečeno, imaš pravo da prodaš svoju fotografiju.

Postoji i pravo davanja u zakup koje je isključivo pravo davanja na korišćenje originala ili primjerka djela na vremenski ograničeni period, u svrhu ostvarivanja privredne koristi.

Postoji i pravo javnog prikazivanja odnosno pravo saopštavanja javnosti djela iz oblasti fotografije pomoću tehničkih uređaja.

Imaš i pravo činjenja djela dostupnim javnosti. Ovo pravo je tvoje isključivo pravo da se djelo saopšti javnosti žičanim ili bežičnim prenosom na način koji nekome omogućava pristup djelu sa mjesta i u vrijeme koje sâm odabere, kao što je npr. pristup fotografiji preko interneta.

Druga prava

Postoje i druga prava autora od kojih je npr. značajno i specifično pravo slijeđenja. Ono se odnosi na situaciju u kojoj se original djela likovne umjetnosti, nakon što ga je autor prvi put prodao ponovo proda.

Tada autor ima pravo da bude obaviješten o prodaji i novom sopstveniku i da potražuje naknadu pod uslovom da se prodavac, kupac ili posrednik profesionalno bave prometom umjetničkih djela (prodajni saloni, galerije, aukcionarske kuće i sl.). Kao originali djela likovnih umjetnosti pored slika, crteža, kolaža itd., uzimaju se i fotografije.

Prenos prava i naknada štete

Autorsko pravo kao cjelina je neprenosivo, pa ti kao autor ne možeš da preneseš na drugo lice svoja autorska moralna prava.

Ipak, svaki autor može ugovorom ili drugim pravnim poslom da prenese na drugo lice pojedinačna autorska imovinska prava i druga prava autora.

Takođe, kada objaviš na društvenim mrežama svoju fotografiju, ta objava ne znači i da si se odrekao autorskih prava i da neko može da slobodno uzme tvoju fotografiju i objavi je npr. pod svojim imenom na nekom bilbordu. On u tom slučaju krši tvoja autorska prava. Tako je npr. Visoki trgovački sud Hrvatske u jednoj svojoj odluci naveo da činjenica da je autor objavio fotografiju na Facebook grupi, ne znači da je time dao dozvolu za korišćenje njegove fotografije. Stoga je onaj ko je objavio njegovu fotografiju na portalu bez njegove dozvole i bez potpisa njega kao autora, povrijedio njegovo moralno pravo.

U Srbiji je npr. usljed boljeg sudskog prepoznavanja autorskih prava nego u BiH, visina pričinjene štete koju sudovi dosuđuju kada se povrijede moralna prava autora u dosta slučajeva viša od visine imovinske štete. Primjera radi, kako navodi advokat Dragan Milić, kada su fotografije u pitanju, visina imovinske štete zbog povrede imovinskih autorskih prava kreće se od 5.000 dinara (oko 83 KM) do 25.000 dinara (oko 417 KM), dok visina „nematerijalne štete zbog pretrpljenog duševnog bola usljed povrede moralnih autorskih prava” u pojedinim slučajevima dostiže i do 50.000 dinara (oko 834 KM) po povredi. Veoma često se ovakvi postupci vode zbog nepotpisivanja fotografija ili nedozvoljenih izmjena na njima.

***

Ovaj tekst predstavlja kratak pogled u tvoja prava kao autora fotografija, ali on ujedno nije i konačan i apsolutan pogled na prava koja imaš. Za detaljniji uvid u svoja prava obavezno pogledaj, između ostalih, Zakon o autorskom i srodnim pravima, Zakon o obligacionim odnosima, Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku i sudsku praksu vezanu za autorsko pravo. Tekst je isključivo edukativnog karaktera i ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao lični savjet ili pomoć. Prije ili nakon čitanja ovog teksta i bilo koje radnje činjenja ili nečinjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savjete od strane stručnih lica (advokata, vještaka, savjetnika u oblasti autorskog prava i sl.), a u skladu sa specifičnostima određenog slučaja i problema.

Svi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom tekstu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumevaju sve rodove u onim dijelovima teksta koji nisu rodno određeni i koji se mogu odnositi na više rodova.


Naslovna fotografija: Camera Taking Picture of City, [Autor: Saeid Anvar, fotografija preuzeta sa: Pexels]