Dan ljudskih prava u BiH i prava koja se (ne)poštuju

Dan ljudskih prava u BiH i prava koja se (ne)poštuju

U Bosni i Hercegovini, danas, punih 25 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ljudska prava su garantovana mnogim pravnim instrumentima, ustavima i zakonima, ali i međunarodnim dokumentima koji se primjenjuju u pravnom sistemu. Takođe, u isto vrijeme, ljudska prava su obavezni da štite svi domaći organi pod kontrolom javnih vlasti, a uz to postoji veliki broj javnih tijela koja imaju i direktnu nadležnost da štite, prate provedbu ili brinu o ljudskim pravima. Međutim, pitanje je koliko je rad mnogih organa svrsishodan i da li služi istinskoj zaštiti ljudskih prava. Veliki broj tijela koja se bave pravima ne znači po automatizmu i njihovu dobru zaštitu, jer se ti organi često doživljavaju kao „plijen” političkih partija, a ne kao mjesto na kojem bi trebalo da rade ljudi koji istinski žele da se bore za temeljna prava građana.