kontakt@dejanlucka.com

XX godina od dogovora u Dejtonu

Dejan Lučka | O društvenim i pravnim temama

XX godina od dogovora u Dejtonu

XX godina od dogovora u Dejtonu

Tekst koji sam napisao za Banjalučki centar za ljudska prava

Članak je dostupan na sljedećem linku: XX godina od dogovora u Dejtonu


Prošlo je tačno dvadeset godina od famoznog dogovora u Dejtonu. Jubilarna XX godišnjica Dejtonskog sporazuma je važan dan za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Pored toga što je zaustavljen krvavi rat, Sporazumom je poštovanje ljudskih prava stavljeno na vrh ljestvice budućih interesa. Nažalost, iako mnogi državni i nedržavni organi faktički ne poštuju slovo onoga što je potpisano u Dejtonu, činjenica je da smo sa ovim sporazumom de iure dobili vladavinu ljudskih prava nad svakim aktom koji ih pokuša derogirati ili umanjiti. U aneksima Sporazuma su navedeni propisi međunarodnog karaktera (njih 16) koje je BiH dužna primjenjivati.

Takođe, možda i najbitnija stvar u cjelokupnom Sporazumu, koja je vezana za ljudska prava, je ta da je Aneksom IV Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosni i Hercegovini podaren Ustav. U članu 2. Ustava izričito je propisano da će prava i slobode date u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine, biti direktno primjenjivana u BiH i da će ona imati prioritet nad bilo kojim drugim pravnim aktom u državi. Niti jedan zakon nije jači od ljudskih prava u BiH, nikakva odluka vlade, skupštine ili bilo kojeg drugog organa. Dogovorom u Dejtonu tako su ljudska prava dobila novu dimenziju na našem prostoru.

Jedan od osnovnih ciljeva Banjalučkog centra za ljudska prava je da se to shvati u svim institucijama Republike Srpske i BiH i da se počne faktički primjenjivati u apsolutno svim odnosima koji nastaju na području entiteta i distrikta Brčko.

Ljudska prava nemaju alternativu!

XX godina od dogovora u Dejtonu – pravo

Sporazumi koje je Bosna i Hercegovina dužna primjenjivati na osnovu dogovora u Dejtonu su:

 1. Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (1948)
 2. Ženevske konvencije I – IV o zaštiti žrtava rata, i pripadajući Protokoli I – II (1949)
 3. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda sa pripadajućim Protokolima (1950)
 4. Konvencija o statusu izbjeglica sa pripadajućim Protokolom (1951)
 5. Konvencija o državljanstvu udatih žena (1957)
 6. Konvencija o smanjivanju broja lica bez državljanstva (1961)
 7. Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije (1965)
 8. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima sa pripadajućim Fakultativnim protokolima (1966)
 9. Pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966)
 10. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (1979)
 11. Konvencija protiv torture i drugih okrutnih, nečovječnih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (1984)
 12. Evropska konvencija protiv torture i nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (1987)
 13. Konvencija o pravima djeteta (1989)
 14. Konvencija o pravima radnika migranata i članova njihovih porodica (1990)
 15. Evropska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (1992)
 16. Okvirna konvencija o zaštiti nacionalnih manjina (1994)

Na sljedećim linkovima možete pročitati cjelokupan Sporazum iz Dejtona (pažnju obratiti na Aneks IV i Aneks VI):

Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini (srpski jezik)

The General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina


Originalan članak: